Salgs-og leveringsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. – Med forbruker menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom Kjøper er næringsdrivende, gjelder kjøpsloven (ikke angrerettloven eller forbrukerkjøpsloven).

  • Følgende salgsbetingelser er gjeldende ved alt salg mellom Selger (Åpne & Lukke AS) og Kjøper. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avklart.
  • Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 3 og angrerettloven (angrl.) § 3
  • Det tas forbehold om at det kan forekomme prisfeil, prisendringer eller utsolgte varer.
  • Bilder brukt på Selgers nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
  • Tekst, bilder og annet materiale som tilbudsutskrifter, ordrebekreftelser o.l. på www.dorspesialisten.no anses som Selgers eiendom og er omfattet av åndsverksloven. Uten særskilt avtale med Selger er enhver form for kopiering, videreformidling til kommersielle aktører,  eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i norsk lov. Anbudsgrunnlag og tilbud kan altså kun nyttes til eget, privat, ikke-kommersielt formål.
  • Alle mål oppgis i «bredde x høyde» oppgitt i centimeter dersom ikke annet er spesifisert. Mål på dører er alltid utvendige karmmål (ytterkant).

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av opplysningene Selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. På bakgrunn av dette anses Selger å ha overholdt sin opplysningsplikt.

Selger:
Firmanavn: Åpne & Lukke AS

Markedføringsnavn: Dørspesialsiten/ www.dorspesialsiten.no

Kontaktadresse: Lumberveien 29A, 4621 Kristiansand
E-post: post@dorspesialisten.no
Telefonnummer: (+47) 41 60 60 15
Organisasjonsnummer: NO 914 083 141 MVA

Kjøper:
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift (om ikke annet er spesifisert). Varer er alle produkter som sorterer under, Dører, eller andre spesialprodukter en kunde måtte bestille fra dorspesialisten.no

Opplysninger om de totale kostnadene Kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje, osv.) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Prisene kan kontinuerlig forandre seg og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra Selgers leverandører. Som følge av dette tas det forbehold om rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Selger har i sin kraft av nettbutikken, tilgjengeliggjort et verktøy som lar Kjøperen selv, direkte kunne generere tilbud basert på egne behov og ønsker. Kjøper kan på bakgrunn av dette, konfigurere produktene, gjøre egne tilpasninger og tilvalg. Dersom det ikke gjøres endringer utover standardvalgene, vil produktet tilbys i standard utførelse. Kjøper er selv ansvarlig for å påse at spesifikasjonene i tilbudet er i henhold til ønsket utførelse og oppsett.

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperens bestilling er mottatt av Selgeren, eller når bestillingen er registrert på Selgers server. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i Kjøperens bestilling og den annen part innså, eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når Selgeren har mottatt Kjøperens bestilling, skal Selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til Kjøperen.
Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må Kjøperen umiddelbart ta kontakt med Selger, senest 24 timer etter mottak av ordrebekreftelsen. Etter dette er rettefristen utløpt og ordren er endelig og bindende.

Det gjøres oppmerksom på at dører og andre spesialvarer på Selgers nettbutikk, anses som tilvirkningsvarer ettersom de produseres eller kompletteres på bestilling fra kunde. Dette omfatter også produkter merket «lagervare» i nevnte produktgrupper, da disse varene stort sett kompletteres fra sentrallager/fabrikk før utsendelse. (for eksempel: lagerført dørkarm kappes til etter mål og monteres sammen med lagerført dørblad). Tilvirkningskjøp er unntatt fra angreretten og det gis derfor ikke angrefrist på denne type produkter.

Informasjon for PayPal betaling:
Ved betaling samarbeider vi PayPal. Ved betaling på nettet med PayPal – du skriver bare inn e-postadressen og passordet ditt, og må ikke oppgi kortopplysningene dine hver gang du handler. Og du kan betale enda raskere med One Touch, da forblir du pålogget og kan betale uten å oppgi passordet ditt.

Trygt og sikkert: Handle uten bekymringer. PayPal lagrer betalingsinformasjonen din sikkert. Og hvis varene ikke dukker opp eller ikke samsvarer med Selgerens beskrivelse, kan du få hjelp via kjøperbeskyttelsen til PayPal, når bare noen få betingelser er oppfylt.

Informasjon for Stripe betaling:
Ved betaling samarbeider vi også med Stripe. En tredjeparts betalingsløsning som gjør det mulig å motta betaling med kredittkort og debetkort i nettbutikken. Løsningen overholder de strengeste krav til sikkerhet og er rask og sikker, samt betalingen blir behandlet nesten direkte.

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, råvaremangel hos Selgers underleverandører, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt uhell, mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Levering av varen fra Selgeren til Kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke estimert leveringstidspunkt/sendingsuke fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Dette gjelder ikke for tilvirkningsvarer (jmf. «Kjøp av tilvirkede varer») der produksjonstiden kan variere, men Kjøper vil motta planlagt, estimert leveringsuke innen få dager etter bestilling. Når det er generert fraktbrev på ordren og varen skal sendes ut, går det ikke lenger an å endre leveringsadresse. I forkant av planlagt leveranse vil Kjøper motta varsling fra transportselskapet for informasjon og avtale om tid for levering. Hjemleveringer kan foregå på dagtid, og Kjøper plikter å være tilgjengelig på oppgitt mobilnummer/telefonnummer i forkant av levering og på oppgitt leveringsadresse for mottak og kvittering av leveransen. Det er Kjøpers ansvar å sørge for at det er en eller flere personer tilgjengelig ved levering av varen på leveringsadresse, i samsvar med oppgitt kontaktinformasjon ved bestilling. Eventuelle endringer/avvik fra dette må Kjøper selv avtale direkte med speditør, basert på oppgitt fraktbrevnummer. Normalt tar speditør kontakt med Kjøper når varen er kommet inn på nærmeste lokale terminal i henhold til oppgitt leveringsadresse. Dersom speditør ikke oppnår kontakt med Kjøper, og varen blir liggende på terminal, løper det normalt sett lagerleie etter 3. virkedag. Kjøper vil debiteres eventuelle kostnader for lagerleie.
Kjøper er ansvarlig for at leveringsadresse har forsvarlig veiforbindelse, slik at en fullastet trailer/lastebil vil være i stand til å losse ved angitt leveringsadresse på forsvarlig vis. Alternativt losses varene så nærme leveringsadressen som mulig, på forsvarlig sted, etter avtale med speditør. Eventuelle meromkostninger som følge av at speditør ikke kan levere på opprinnelig leveringsadresse belastes Kjøper.

Ved hjemlevering vil varen losses på gateplan frem til tomtegrense på kjørbar vei, med mindre annet er spesifikt avtalt ved bestilling, for eksempel levering med kranbil. Kunde vil normalt bli kontaktet der en ordre vil medføre behov for kranbil.
Levering med kranbil er nødvendig der produktene overstiger 2,40M lengde. Frakt på ordrebekreftelse vil da bety frakt til terminal. All videre frakt med kranbil, vil da bli belastet kunde i ettertid, såfremt ikke kunde selv finner speditør med utstyr til å levere produkte, da for egen kost og risiko.

I slike tilfeller plikter Kjøper å påse at denne typen levering av vare er teknisk mulig og praktisk forsvarlig.
Selger har ingen direkte innflytelse på den enkelte transportørs leveringsrutiner, som også kan variere basert på geografi/lokasjon. Ved postsendinger gjelder Postens leveringsbetingelser.

Oppgitte leveringstider eller planlagte sendingsuker er å anse som veiledende for tilvirkningsvarer,.
Ved forsinkelser informeres du alltid om dette av Selger, dersom mulig. Anledninger til forsinkelser kan f.eks. være når en underleverandør/produsent ikke overholder estimert sendingsuke. Skulle en forsinkelse oppstå har kunden rett til å, uten kostnad, heve kjøpet. Dette gjelder ikke for produkter som er tilvirkningsvare, og i så fall må forsinkelsen være av betydelig art. Såfremt levering skjer innen 5 virkeuker, regnet fra opplyst leveringsuke ved bestilling eller like etter bestilling, vil forsinkelsen ikke kunne regnes å være av betydelig art, og kjøper har ikke krav på kompensasjon for forsinkelse.
Selger er ikke pliktig å kompensere for leveringsforsinkelser, verken økonomisk eller på andre måter. Kjøper bør ikke bestille håndverkere eller lignende før leveransen er mottatt og kontrollert uten mangler. For øvrig vises det til punktet «Force majeure».

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er levert overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet etter avtale. Selger kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper betaler kostnader forbundet med returforsendelsen.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Kjøper bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kostnader som oppstår ved skade på returnerte varer, kan bli belastet kjøper dersom varen er utilstrekkelig emballert.

Ved mottak, når ordren leveres, skal Kjøper kontrollere varen(e) og notere eventuelle fraktskader på fraktbrevet, før signering/kvittering av fraktbrev. Ved tvil bør det anmerkes for eksempel «emballasjeskade» på fraktbrevet. Dette er Kjøpers ansvar. Selger får ikke erstattet transportskader som ikke er meldt ifra innen 3 dager etter leveransen, hvor kontroll og risiko er overført til Kjøper.
Hvis leveransen ikke samsvarer med bestillingen eller har fraktskader, må Kjøper straks (innen 3 dager etter leveransen) melde ifra til Selger ved skriftlig reklamasjon, og feilvaren må heller ikke monteres – i så fall ansens Kjøper å ha godkjent leveransen, med mindre det er snakk om omstendigheter som kun gjør det mulig å oppdage feil etter montering.
Også skjulte transportskader må rapporteres til Selger innen 3 dager. Med andre ord plikter Kjøper å åpne og kontrollere varer som er planlagt for montering fram i tid, for å ivareta sin undersøkelsesplikt.
Ved eventuelle synlige eller skjulte skader bør Kjøper sikre fotodokumentasjon på skaden, og snarest mulig videreformidle dette til Selger sammen med reklamasjonsbeskrivelsen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Selger skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest 2 år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen 5 år.
Informasjon om hva garantien innebærer og hvor lenge den gjelder finnes under den respektive varens produktbeskrivelsene eller produsentbeskrivelse. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres uten kostnad for Kjøper. I enkelte tilfeller kan service-team/reparatør fra den respektive produsent bli sendt ut til Kjøpers adresse/den aktuelle varens leveringsadresse etter avtale. Dersom det i et slikt tilfelle ikke kan konstateres produktfeil, vil Kjøper bli belastet de kostnader som eventuelt oppstår. Dette gjelder også i de tilfeller hvor Kjøper selv har forårsaket skaden som f.eks. ved feilmontering eller feilhåndtering, da reklamasjonsretten da bortfaller.

Generelt skal leverte varer oppbevares tørt og sikkert – Ubehandlede produkter skal behandles etter produsentens anbefalinger og medfølgende monteringsbeskrivelse skal alltid følges for å opprettholde reklamasjonsretten.

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Kristiansand som verneting. Dette iht. Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

Selger benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider, blant annet til statistiske formål. Informasjonskapsler (cookies) er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen for at nettsiden skal virke best mulig for Kjøper.
Selger benytter også Google Analytics for å samle inn informasjon om bruken av nettstedet.
Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

På Selgers nettsider registreres ulike typer informasjon om Kjøper som bruker:

  • Posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Adferd på Selgers nettsted, dvs. hvilke sider Kjøper besøker og hvor ofte, hvor lenge osv.
  • Informasjon om hvilket operativsystem og hvilken nettleser Kjøper bruker.
  • Selger benytter ikke slik informasjon til markedsføring eller lignende.

Gjennom innstillinger i nettleseren kan Kjøper selv kontrollere hvorvidt informasjonskapsler skal aksepteres. Dersom Kjøper ønsker at nettleseren ikke skal utlevere informasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingene i din nettleser. Det gjøres oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for Kjøper å bruke en del nettsider, inkludert Selgers nettsted.

Slik stiller man inn nettleseren for å akseptere eller avvise informasjonskapsler/cookies: (klikk på link)